Regulamin hurtowni internetowej LaLeLi.eu

Obowiązuje od 01.10.2022

§ 1

Postanowienia wstępne

1.    Hurtownia internetowa LaLeLi dostępna pod adresem internetowym www.laleli.eu i www.laleli.plprowadzona jest przez:

FASHIONCEPT PATRYCJA MARCINKOWSKA

ul. Skórzewska 35

62-081 Wysogotowo 

NIP - 7772285503

REGON – 631209757

+48578280207

hurt@laleli.pl

ODZIAŁ STACJONARNY

LALELI FASHION - WGO

ul. Głogowska 248/362

+48570325432

+618319362

hurt@laleli.pl 

2.    Niniejszy regulamin skierowany jest do klientów przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem hurtowni internetowej LaLeLi.eu.

§ 2

1.     Sprzedawca:

FASHIONCEPT PATRYCJA MARCINKOWSKA

ul. Skórzewska 35

62-081 Wysogotowo 

NIP - 7772285503

REGON – 631209757

hurt@laleli.pl

2.   Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Hurtowni.

3.   Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Hurtowni.

4.   Hurtownia - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających klientom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: LaLeLi.eu

5.   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Hurtowni na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

6.   Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach hurtowni), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.   Regulamin - niniejszy regulamin Hurtowni.

8.   Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.   Konto - konto klienta w Hurtowni, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Hurtowni.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Hurtowni, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Hurtowni umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Hurtowni, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Hurtowni rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Hurtowni internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt z Hurtownią

1.   Adres Sprzedawcy: ul. Skórzewska 3562-081 Wysogotowo 

2.   Adres e-mail Sprzedawcy: hurt@laleli.pl

3.   Numery telefonu Sprzedawcy: +48731877578, +48578280207, +48534800425.

4.   Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

- Konto złotówkowe - SANTANDER BANK 44 1090 1346 0000 0001 0919 2700

- Konto EURO - SANTANDER BANK 48 1090 1463 0000 0001 3339 9872

5.   Numer rachunku bankowego Sprzedawcy dla przelewów zagranicznych: 

PL 44 1090 1346 0000 0001 0919 2700, SWIFT (BIC Banku) WBKPPLPP

6.   Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7.   Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. W dni wolne od pracy i święta bezpośredni kontakt telefoniczny nie jest możliwy.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Hurtowni, w tym przeglądania asortymentu Hurtowni oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.   urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox itp. Zalecamy zastosowanie możliwie najnowszych wersji przeglądarek internetowych.

b.   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.    włączona obsługa plików cookies,

d.   zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1.   Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Hurtowni spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Hurtowni internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.   Przeglądanie asortymentu Hurtowni wymaga założenie Konta i aktywację jako konto klienta hurtowego. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Hurtowni możliwe jest tylko po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

3.   Ceny podane w Hurtowni są podane w polskich złotych i są cenami BRUTTO.

4.   Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Hurtowni w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.   W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6.   Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Hurtowni w opisie Produktu.

7.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów prezentowanych na stronach hurtowni laleli.pl a także nie bierze odpowiedzialności za nieprzewidziane błędy oprogramowania sklepu które miały, mają lub będą mieć wpływ na nieplanowaną zmianę cen jak również sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i nierealizowania zamówienia złożonego w trakcie trwania błędów w oprogramowaniu hurtowni laleli.eu które miało wpływ na nieplanowaną przez sprzedawcę zmianę cen na niższe lub wyższe.

§ 6

Zakładanie i aktywacja Konta w Hurtowni

1.   Aby założyć Konto w Hurtowni, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię, Nazwisko, adres dostawy, nr. Telefonu do kontaktu, adres e-mail, Numer NIP, Nazwa firmy.

2.   Założenie Konta w Hurtowni jest darmowe.

3.   Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.   Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

5. Aby w pełni korzystać z hurtowni LaLeLi.eu niezbędne jest aktywowanie każdego nowego konta klienta hurtowego przez administratora i zespół LaLeLi za to odpowiedzialny. Do pełnej aktywacji każdy klient podczas rejestracji powinien podać:

a. pełne dane swojej firmy lub firmy którą reprezentuje tj. IMIĘ I NAZWISKO, PEŁNA NAZWA FIRMY, NR. TELEFONU, NUMER NIP, EMAIL.

6. Nie podanie danych wymienionych w punkcie 5.a. z § 6 lub podanie nieprawdziwych danych uniemożliwi pełną aktywację konta klienta hurtowego a co za tym idzie nie będzie możliwości podglądu cen hurtowych i wykonania zamówienia.

7. Współpracujemy tylko i wyłącznie z firmami związanymi z handlem odzieżą i które posiadają wpisane odpowiednie PKD lub udowodnią okazując FV zakupu odzieży w ilościach hurtowych od innych dostawców.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.   zarejestrować się w Hurtowni LaLeLi.eu (niezbędna aktywacja klienta);

2.   zalogować się;

3.   wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

4.   wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.   kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz (opcjonalnie) potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.   wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.   Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.   Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska - pobranie,

b.  Odbiór osobisty pod adresem ul. Skórzewska 3562-081 Wysogotowo, numery telefonu +48731877578, +48578280207, +48534800425 czynny w godz. 8:00-16:00 w dni robocze.

2.   Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.   Płatność przy odbiorze / za pobraniem

b.   Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

3.   Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Hurtowni.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Hurtowni internetowej zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.     W przypadku wyboru przez Klienta:

a.     płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.     płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c.     płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.     Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

a.     W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5.     Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

b.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6.     W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7.     W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8.     Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.     Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1.   Reklamacji podlegają wyłącznie towary uszkodzone lub niezgodne z zamówieniem. Reklamację należy zgłosić przed dalszą odsprzedażą Produktów.

2.   Nie przyjmujemy zwrotów, jeżeli towar jest zgodny z zamówieniem i nieuszkodzony. Prosimy o przemyślane zakupy.  Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres hurt@laleli.pl, lub za pomocą listu poleconego wysłanego na Adres Sprzedawcy: ul. Skórzewska 3562-081 Wysogotowo telefonicznie pod numerami telefonu +48731877578, +48578280207, +48534800425 w godz. 8:00-16:00 w dni robocze. Zgłoszenia dokonane drogą telefoniczną wymagają potwierdzenia w formie mailowej lub listowej.

3.   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: nazwa Klienta, adres, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

4.   Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

5.   Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

6.   Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Hurtowni wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu – wymiary są podane na każdej stronie produktowej.

7.   Z chwilą odbioru towaru na Klienta przechodzi prawo własności oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem dalszym obrotem handlowym i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

8.   Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w momencie jego odbioru pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, integralności opakowania, ewentualnych uszkodzeń.

9.   Uszkodzenia w transporcie należy wskazać w obecności kuriera w formie pisemnej.

10. Reklamacje ilościowe, jakościowe lub inne Klient zobowiązany jest zgłosić Hurtowni na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru – pod rygorem pozostawienia reklamacji bez jej rozpoznania i utraty przez Klienta wszelkich roszczeń z tego tytułu. W przypadku wad ukrytych sprzedanego towaru, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Hurtowni wadę niezwłocznie po jej wykryciu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady – pod rygorem pozostawienia reklamacji bez jej rozpoznania i utraty przez Klienta wszelkich roszczeń z tego tytułu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż uprawnienie Użytkownika do zgłoszenia wady ukrytej towaru wygasa po upływie 30 dni od dnia otrzymania towaru.

11. Towar reklamowany jest przyjmowany tylko i wyłącznie w niezmienionej formie, tzn. nie może nosić śladów żadnych przeróbek, użytkowania, prania itp.

§ 11

Dane osobowe w Hurtowni internetowej

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Hurtowni internetowej jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Hurtowni internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Hurtowni internetowej mogą być:

a.   W przypadku Klienta, który korzysta w Hurtowni internetowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.   W przypadku Klienta, który korzysta w Hurtowni internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Hurtowni internetowej.

4.   Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1.   Umowy zawierane poprzez Hurtownię internetową zawierane są w języku polskim.

2.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.   Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.