Ochrona danych osobowych.


BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator danych

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest:

  FASHIONCEPT PATRYCJA MARCINKOWSKA

ul. Skórzewska 35

62-081 Wysogotowo 

NIP - 7772285503

REGON – 631209757

+48578280207

hurt@laleli.pl

Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej Kontakt .

1.    Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Gromadzone Dane 

1.    Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

Cele i okres przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

1.    Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

2.    Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów, a także opieki po-sprzedażowej dotyczący: reklamacji, obsługi zwrotów za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO; 

3.    Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO; 

4.    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem hurtowni laleli.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa; 

5.    Wysyłania newslettera z wszelkimi treściami informacyjnymi – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

6.    Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie naszego sklepu, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie 

1.    Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia. 

2.    W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie korzystając z odpowiednich formularzy na swoim koncie po zalogowaniu w hurtowni internetowej www.laleli.eu lub kontaktując się z nami pod adresem hurt@laleli.pl  +48 578280207. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

1.  Każdemu, kogo dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. 

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@laleli.pl lub listownie na adres administratora - Kontakt

3.  Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia hurtowni laleli.pl, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem. 

4.  Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. 

 

Zabezpieczenie Danych 

1.  Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

2.  Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora. 

Pozostałe postanowienia 

1.  Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa. 

2.  Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies. 

3.  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób nasz sklep obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności. 

Dane te będą jedynie wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówienia i w celach marketingowych przez firmę LaLeLi Fashion Rejestracja w hurtowni laleli.pl oznacza zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych droga elektroniczną bądź pocztową.